Hạch toán lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định

Thảo luận trong 'Dịch Vụ Thiết Kế Website - Seo Website' bắt đầu bởi kimchi8, 28/12/17.

  Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn hạch toán lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định.
  Ví dụ: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ABC bán thanh lý tài sản cố định (do kém chất lượng không sử dụng được), nguyên giá mua 2,2 tỷ đồng, đã khấu hao 1,1 tỷ đồng; giá trị còn lại 1,1 tỷ đồng. Giá bán khi thanh lý chỉ 800 triệu đồng. Công ty lỗ 300 triệu đồng. Công ty muốn biết khoản lỗ này có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
  Về vấn đề hạch toán khoản lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định, Chìa Khóa Thành Công có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

  “2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

  Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh.

  Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn.

  Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

  3. Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

  đ) Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) bằng số tiền thu được từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản”.

  Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định:

  “1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:…

  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…

  c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…”.

  Theo Tiết 3.2.2, Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, “Trường hợp thanh lý tài sản cố định (TSCĐ): TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

  Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

  Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ”.

  Tiết 3.13, Khoản 3, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định:

  “3.13. Chi phí khác (Mã số 32):

  Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

  Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý”.
  Như vậy, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về việc thanh lý TSCĐ trong doanh nghiệp. Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ABC nghiên cứu và thực hiện theo các quy định nêu trên.

  Xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định


  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG


  Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

  Mail: cktc.vn@gmail.com
  1. Nơi ở:

   empty
  2. Tình Trạng:

   empty
  3. Giá:

   0 VNĐ
  4. Số Điện Thoại:

   0903 737 410
  5. Địa Chỉ:

  6. Thông Tin:

   28/12/17, 2 Phản hồi, 46 Đọc
 1. kimchi8 Active Member
  1,240
  0
  36
  kimchi8

  kimchi8 Active Member Thượng Đế

  Tham gia ngày:
  19/12/16
  Bài gửi:
  1,240
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
  Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn hạch toán lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định.
  Ví dụ: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ABC bán thanh lý tài sản cố định (do kém chất lượng không sử dụng được), nguyên giá mua 2,2 tỷ đồng, đã khấu hao 1,1 tỷ đồng; giá trị còn lại 1,1 tỷ đồng. Giá bán khi thanh lý chỉ 800 triệu đồng. Công ty lỗ 300 triệu đồng. Công ty muốn biết khoản lỗ này có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
  Về vấn đề hạch toán khoản lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định, Chìa Khóa Thành Công có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

  “2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

  Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh.

  Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn.

  Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

  3. Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

  đ) Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) bằng số tiền thu được từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản”.

  Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định:

  “1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:…

  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…

  c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…”.

  Theo Tiết 3.2.2, Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, “Trường hợp thanh lý tài sản cố định (TSCĐ): TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

  Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

  Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ”.

  Tiết 3.13, Khoản 3, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định:

  “3.13. Chi phí khác (Mã số 32):

  Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

  Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý”.
  Như vậy, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về việc thanh lý TSCĐ trong doanh nghiệp. Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại ABC nghiên cứu và thực hiện theo các quy định nêu trên.

  Xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định


  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG


  Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

  Mail: cktc.vn@gmail.com
   
  Tag:
  Đang tải...
 2. abc160561b1 Member
  266
  0
  16
  abc160561b1

  abc160561b1 Member Thượng Đế

  Tham gia ngày:
  15/12/17
  Bài gửi:
  266
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nữ
  Web:
  Thị trường hàng xách tay nhập khẩu rất sôi động, đặc biệt là vào cuối năm.
  Không còn len lỏi trong những ngõ nhỏ để bán vài món mỹ phẩm, quần áo…, cửa hàng bán hàng xách tay những năm gần đây mọc lên như nấm ở những phố trung tâm Hà Nội. Nhiều cửa hàng dù chỉ có vài chục mét vuông cũng trương biển "Siêu thị hàng xách tay" để thu hút người tiêu dùng, với sản phẩm từ cuộn giấy vệ sinh đến những lọ nước hoa, thuốc đông y... Chuộng nhất vẫn là hàng xuất xứ từ các nước châu Âu (Pháp, Đức), Nhật, Hàn Quốc...

  Thị trường cũng rất nhiều loại, nếu bạn muốn hàng Đức chuẩn tốt nhất là vào website http://hangxachtayduc365.com/
   
 3. abc160561b1 Member
  266
  0
  16
  abc160561b1

  abc160561b1 Member Thượng Đế

  Tham gia ngày:
  15/12/17
  Bài gửi:
  266
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nữ
  Web:
  Thị trường hàng xách tay nhập khẩu rất sôi động, đặc biệt là vào cuối năm.
  Không còn len lỏi trong những ngõ nhỏ để bán vài món mỹ phẩm, quần áo…, cửa hàng bán hàng xách tay những năm gần đây mọc lên như nấm ở những phố trung tâm Hà Nội. Nhiều cửa hàng dù chỉ có vài chục mét vuông cũng trương biển "Siêu thị hàng xách tay" để thu hút người tiêu dùng, với sản phẩm từ cuộn giấy vệ sinh đến những lọ nước hoa, thuốc đông y... Chuộng nhất vẫn là hàng xuất xứ từ các nước châu Âu (Pháp, Đức), Nhật, Hàn Quốc...

  Thị trường cũng rất nhiều loại, nếu bạn muốn hàng Đức chuẩn tốt nhất là vào website http://hangxachtayduc365.com/
   
Đang tải...